БългарскиEnglish

Телефон: +359 886 171808

+359 878 134600

Email: psylaboratory@valmeg-sofia.com

Психологическо изследване

Условия и ред за явяване на психологическо изследване
и издаване на удостоверения за психологическа годност

І. Изследването за определяне на психологическата годност ( психотест ) за водачи на МПС е регламентирано от Закона за движение по пътищата, Наредба № 36 от 15 май 2006г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на провоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания /Загл.доп.-ДВ, бр.89 от 2010г./

Психологическа лаборатория при ГПСМП Дерма груп ООД
Притежава Удостоверение за регистрация № 0044/04.04.2012 г. за организиране на първо и второ психологическо изследване, по чл.152, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗДвП
Адрес: София, бул. “Джавахарлал Неру” № 29, Мини-мол Люлин 6, ет. 3, офис 4 (срещу Фантастико)
Тел/факс: 0886 171808
Email: psylaboratory@yahoo.com

ІІ. Условия и ред за явяване на психологическо изследване
Психологическите изследвания се извършват в лабораторията по предварително изготвен график и след записване.
Кандидатите, желаещи да придобият удостоверение за психологическа годност се записват на място или по телефона за първо или второ психологическо изследване, като заявяват
Целите на психологическото изследване:
– Придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории С1, С, D1, D, Ттм (трамвайна мотриса), Ттб (тролейбус)
– Водачи, извършващи обществен превоз на пътници и товари от всички категории
– Водачи на лек автомобил за таксиметров превоз
– Водачи с временно отнето свидетелство за управление, както и на загубилите правоспособността си за управление на МПС поради отнемане на контролни точки
Постъпване на работа и при други случаи по искане на държавни, общински, обществени и частни организации, сдружения и търговци
– За заменяне на чуждестранно свидетелство за управление на МПС за чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС.

За организиране на психологическото изследване се изготвя списък на лицата, които ще бъдат изследвани за съответна дата и час.
При явяване на психологическо изследване следва да бъдат представени и оригинали на предоставените копия от необходимите документи за сверяване от длъжностното лице.

1. Документ за самоличност (лична карта, свидетелство за самоличност), като чужденците и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС представят и копие от страницата с постоянния адрес.
2. Свидетелство за управление на МПС с контролния талон (за водачите на МПС) и копие от тях.
3. Копие от заповедта за лишаване от право да управляват МПС и копие от съдебното решение (ако има такова).
4. Документ за платена такса.
Психологическото изследване има за цел да установи наличието на качества, които са от значение и са предпоставка за безопасното управление на МПС. Изследването се извършва с писмени и апаратни психологически тестове, наблюдение и беседа.
Психологическото изследване завършва със заключение за психологическа годност за съответната категория или професионална група.
Всяко лице има право на три явявания на изследване за психологическа годност в рамките на 12 месеца. При отрицателно заключение от първото явяване, изследваното лице има право на второ психологическо изследване в срок до шест месеца от първото явяване, в същата лаборатория.

При отрицателно заключение от второто изследване, лицето има право на трето, експертно изследване в Областните експертни психологически комисии, в срок до шест месеца след второто изследване:
Областна експертна психологическа комисия към НМТБ „Цар Борис III – гр.София
Областна експертна психологическа комисия към МТБ – гр.Пловдив
При отрицателно заключение и от третото изследване, както и при неявяване в срока за второ или трето психологическо изследване, лицето има право на ново изследване не по-рано от една година след първото изследване.

При положително заключение от психологическото изследване, на лицето се издава удостоверение за психологическа годност, което важи три години от датата на неговото издаване.

Психологическото изследване завършва със заключение за психологическа годност.
При съответствие на резултатите от изследването с изискванията към съответната категория или професионална група заключението за психологическа годност е “Допуска се”.
При несъответствие на резултатите от изследването с изискванията към съответната категория или професионална група заключението за психологическа годност е “Не се допуска”.

Вид документ: Удостоверение за психологическа годност.

ІІ. Основание: Положително заключение за психологическа годност след проведено психологическо изследване по реда и условията на Наредба № 36 за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председетели на изпитни комисии.

Областна експертна психологическа комисия към НМТБ „Цар Борис III – гр.София Адрес: София, ул.”Гурко” № 5″ тел:02 9308834,9308865,9308815
Областна експертна психологическа комисия към МТБ – гр.Пловдив, Адрес: гр.Пловдив, ул.”Колхида” – продължение тел:0885397978 ІV.

Необходими документи:
5. Документ за самоличност (лична карта, свидетелство за самоличност), като чужденците и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС представят и копие от страницата с постоянния адрес.
6. Свидетелство за управление на МПС с контролния талон (за водачите на МПС) и копие от тях.
7. Копие от заповедта за лишаване от право да управляват МПС и копие от съдебното решение (ако има такова).
8. Документ за платена такса.
V. Срок за издаване: един ден.

VІ.Такси за явяване на първо и второ психологическо изследване:

1.За явяване на първо и второ психологическо изследване:
a. За кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории С1, С, D1, D, Ттм (трамвайна мотриса), Ттб (тролейбус) и за водачи, извършващи обществен превоз на пътници и товари от всички категории (в т.ч. водачи на лек автомобил за таксиметров превоз) – 40 лв.;
b. за водачи с временно отнето свидетелство за управление, както и на загубилите правоспособността си за управление на МПС поради отнемане на контролни точки – 50 лв.;
c. за водачи на МПС при постъпване на работа и при други случаи по искане на държавни, общински, обществени и частни организации, сдружения и търговци – 40 лв.
2. За издаване на дубликат на удостоверение за психологическа годност – 10 лв.
3. Таксите се заплащат в брой на регистратура – ГПСМП Дерма груп ООД, или по банкова сметка – IBAN bg 64 ubbs 8002 1078 4674 16 при ОББ – клон Централен BIC UBBS BG SS

VII. За явяване на трето психологическо изследване изследване в Областна експертна психологическа комисия :
1.Областна експертна психологическа комисия към НМТБ „Цар Борис III – гр.София Адрес: София, ул.”Гурко” № 5″ тел:02 9308834,9308865,9308815
a. За кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории С1, С, D1, D, Ттм (трамвайна мотриса), Ттб (тролейбус) и за водачи, извършващи обществен превоз на пътници и товари от всички категории (в т.ч. водачи на лек автомобил за таксиметров превоз) – 15 лв.;
b. за водачи с временно отнето свидетелство за управление, както и на загубилите правоспособността си за управление на МПС поради отнемане на контролни точки – 20 лв.;
c. за председатели на изпитни комисии – 20 лв.;
d. за водачи на МПС при постъпване на работа и при други случаи по искане на държавни, общински, обществени и частни организации, сдружения и търговци – 20 лв.
e. за издаване на удостоверение за психологическа годност – 4 лв.
f. за издаване на дубликат на удостоверение за психологическа годност – 4 лв.
2. Областна експертна психологическа комисия към МТБ – гр.Пловдив, Адрес: гр.Пловдив, ул.”Колхида” – продължение тел:0885397978,9308865,9308815
а. За всички цели на изследването – 40.00 лв.

VІІ. Процедура по явяване на психологическо изследване и издаване на удостоверение за психологическа годност:
1. Записване за изследване:
1.1. За първо психологическо изследване записването се извършва:
1.1.1. В Психологическата лаборатория лично срещу представяне на лична карта, свидетелство за управление на МПС (когато лицето притежава такова) и контролен талон към него; за чужденци или български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС – срещу представяне на националния паспорт (за чужденците) и лична карта (за българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС).
1.1.2. По телефона: от длъжностно лице, което дава информация за всички необходими документи, които трябва да се представят в деня на изследването и записва ЕГН и местоотчета на водача.
2. Регистрацията на явилите се за изследване лица се извършва, като лицата собственоръчно попълват регистрационна карта и се подписват.
3. Провежда се изследване на познавателната, психомоторната и личностната сфери, наблюдение и беседа.
4. Психологическото изследване завършва със заключение за психологическа годност.
При съответствие на резултатите от изследването с изискванията към съответната категория или професионална група заключението за психологическа годност е “Допуска се”.
При несъответствие на резултатите от изследването с изискванията към съответната категория или професионална група заключението за психологическа годност е “Не се допуска”.
5. При положително заключение (“Допуска се”) от първото психологическо изследване, след представяне на документ за платена такса, на лицето се издава удостоверение за психологическа годност, което важи три години от датата на неговото издаване.
6. Удостоверението за психологическа годност е собственост на лицето, на което е издадено.
7. 7. При отрицателно заключение (“Не се допуска”) от първото изследване, лицето има право да се яви на второ психологическо изследване в същата психологическа лаборатория. То се извършва в срок до шест месеца след първото, след предварително записване. Второто изследване се извършва след представяне на следните документи в деня на изследването:
a. документ за самоличност;
b. документ за платена такса.
8. При положително заключение от второто психологическо изследване, след представяне на банково бордеро за платена държавна такса, на лицето се издава удостоверение за психологическа годност с определена валидност.
9. При отрицателно заключение от второто изследване, изследваното лице има право на трето, експертно, изследване в Областните експертни психологически комисии, в срок до шест месеца след второто изследване.
Третото, експертно изследване се извършва само след предварително записване по телефона или на адреса на явяване.
Третото, експертно, изследване се извършва след представяне на следните документи в деня на изследването:
a. документ за самоличност;
b. банково бордеро за платена държавна такса.
10.При отрицателно заключение от третото изследване или неявяване на второ или трето изследване, лицето има право на ново психологическо изследване една година след първото изследване.