БългарскиEnglish

Телефон: +359 886 171808

+359 878 134600

Email: psylaboratory@valmeg-sofia.com

Наръчник

P D S – 5 P B

Психологическа диагностична система

Ръководство за работа

описание на техническите части

описание на работа с програма версия 2.9

© GETA Centrum s.r.o.

 

08 / 2011
Предупреждение:
Апаратът може да се използва само за целта и начина, посочени в това ръководство.
Апаратът  може да се използва само с принадлежностите/ аксесоарите, предоставени или препоръчани от производителя.
Безопасността се гарантира при изпълнение на следните условия:
Апаратът  работи с компютър,  захранван от източник на  ниско безопасно  напрежение, независимо от разпределителната мрежа (мощност от вътрешен източник).
Апаратът  работи с компютър,  захранван от източник на  ниско безопасно  напрежение, който е проектиран така, че да отговаря на обективните стандарти и е типово одобрен (Notebook, оборудван с мрежово захранващо устройство)
Апаратът  работи с компютър,  захранван от електропреносната мрежа, проектиран така, че да отговаря на съответните стандарти.
Не използвайте апарата или части от него, ако са механично повредени или имат отклонения от правилното функциониране.
Функционалните параметри и параметрите за сигурност трябва да се подлагат на редовни контроли на всеки две години.
Призоваваме потребителите на апарата да се обръщат към производителя не само в случаи на дефекти, но и със своите въпроси, коментари, наблюдения и опит. Вашата информация ще бъде важен стимул за по-нататъшното ни развитие.
Необходимо е да прочетете инструкциите за употреба!

Изключителен представител за България:

ВАЛМЕГ ЕООД
СОФИЯ1233,
ул.КОЗЛОДУЙ 98-100,вхБ,ап Б10
Тел/Факс : +359 28325000
e-mail : keb_ltd@yahoo.com
Съдържание (no translate, generate automatically)
Предупреждение: 2
Съдържание (no translate, generate automatically) 3
A. Техническа спецификация 4
B. Оперативни условия/ условия за работа 4
C. Сервиз/ обслужване 4
D. Условия за съхранение 4
E. Уищожаване/ ликвидиране на устройството 4
F. Описание на техническите части 5
G. Инсталиране на програмата 5
1 Първо стартиране на програмата 6
1.1 Как за започнем – първи стъпки с програмата 6
1.2 Незабавно тестване 6
1.3 Пароли 7
2 Интерактивна помощ 7
3 Начален екран 8
3.1 Списък на клиенти 8
3.2 Личен картон 8
3.3 Описание на бутоните 9
3.4 Функции в списъка с клиенти 10
4 Меню 10
4.1 Функции, извиквани от менюто 10
5 Подготовка на материали/ база за тестване 12
5.1 Общи функции/ характеристика 12
5.2 Детерминационен тест 12
5.2.1 Дизайн на DT тест 14
5.3 Тест за реакция 16
5.4 Инструкции 16
5.5 Задаване на серия от тестове 17
6 Тестване 18
6.1 Стартиране на тестването 18
6.2 Прекъсване, спиране и прекратяване на тестването 19
7. Оценяване/ оценка 20
7.1 Показване на резултатите 20
7.2 Общи функции/ характеристика 20
20
7.2.1 Печат 21
7.2.2 Експортиране на резултатите 21

A. Техническа спецификация

Тегло:
Клавиатура 1,3 kg
Педали 2,7 kg
Куфар с принадлежности 5,0 kg

Мощност на електрониката:
Източник USB port PC
Потребление max. 30 mA
Електрически клас на продукта II
Размери:
Клавиатура 210x320x85 mm
Педали 310x400x55 mm
Куфар 330x460x150 mm

Условия за работа:
Температура 0 – 40 °C
Относителна влажност max. 90%
Атмосферно налягане 860 – 1060 hPa

Забележка: Апаратът отговаря на минималните изисквания на клас A според ČSN EN 55011/A

B. Условия на работа

Апаратът е предназначен за работа в обичайна околна среда, без наличие на взривни и запалими вещества. Използването на апарата се базира на нормални условия на работа, приложими за медицинските апарати и не изисква никакви специални условия.

Апаратът е разрешен за ползване само в съответствие с инструкциите.

C. Обслужване

Гаранционното обслужване , след гаранционното обслужване , обслужване на клиенти и задължителните контроли на параметрите на апарата се осигуряват от компания:
GETA Centrum s.r.o.
Седалище: Na Hroudě 31, 100 00 Praha 10
Завод: Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4
tel., fax: ++420 271 731 264
e–mail: servis@getacentrum.cz
VAT: CZ45313946

Апаратът не съдържа части, компоненти, които да се обслужват от потребителя. Не отваряйте капака.

D. Условия за съхранение
Съхранявайте апарата в сухи, чисти помещения при температура 0-40°C и в помещения без конденз .

E. Унищожаване на апарата .

След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци,а го предайте в официален пункт за събиране,където да бъде рециклиран.По този начин вие помагате за опазването на околната среда.
F. Описание на техническите части.
Устройството се състои от клавиатура, педали с USB кабел, управляваща електроника,  разположена в клавиатурата и USB кабел за свързване на апарата с  компютър.

Клавиатура.
Клавиатурата е с 5 цветни бутона (червен, зелен, бял, син, жълт) и два безцветни бутона(ляв – Н и десен – В). Чрез цветните бутони тестваното лице реагира на цветни дразнители, чрез черните – на звукови. Левият (Н) бутон се натиска при ниски тонове, десния (В) бутон – при високи тонове.

Педали.
Педалите са предназначени само за детерминационен тест, като тестваното лице реагира с тях, когато на монитора на компютъра е изобразен жълт квадрат в съответния долен ъгъл.

Свързване на отделните части.
На задната страна на клавиатурата, отдясно са разположени две цветни разграничителни гнезда. Жълтото гнездо е предназначено за свързване на педалите, а синьото за свързване на USB с компютърния порт.
Конекторите (син за USB кабелa и жълт за кабела на педалите) са снабдени с насочващ знак, което позволява точното свързване на конектора с гнездото на клавиатурата. При свързването на конектора, завъртете и внимателно натиснете, веднъж след като знака на конектора и жака на гнездото са един срещу друг, конекторът може лесно да бъде поставен в гнездото. Не използвайте сила при включването на конекторите в гнездата на клавиатурата.
Свържете USB кабела към произволен USB вход на компютъра. При първото свързване на компютъра и клавиатурата, операционната система Windows ще изиска инсталиране на драйвер. Подробности за инсталирането на драйвера ще намерите в отделно ръководство, което е част от доставката на апарата.

G. Инсталиране на програмата.
Преди първото свързване на клавиатурата с компютъра, разгледайте подробно ръководството за инсталация, по-специално главата относно инсталирането на USB драйвери!
Предпоставки за инсталирането на програмата
Минималните изисквания за hardware и software са следните:
● PC с μP 1 GHz, HD 80 GB
● Windows XP / 7
● операционна памет 512 MB
● графичен монитор SVGA / 256 цвята, графична/ видео карта с памет 64 kB
● произволна звукова карта, активни високоговорители с възможност за регулиране на звука

Процедура на инсталиране
Инсталирането на приложението PDS-5PB протича в две стъпки. В първата стъпка се инсталират файловете на програмата PDS. Тази инсталация не изисква администраторски права, защото става дума само за копиране на файлове на твърдия диск. Втората стъпка представлява инсталиране на драйвер за USB интерфейса, което е намеса в системните настройки и изисква администраторски права за инсталирането си. След инсталацията е препоръчително да рестартирате компютъра. Подробно описание на инсталацията ще намерите в отделен наръчник, който е част от апарата.
1 Първо стартиране на програмата

Преди първото свързване на клавиатурата с компютъра, проучете подробно ръководството за инсталиране, най-вече главата за инсталиране на USB драйверите и настройката на серийния порт.

1.1 Започваме – първи стъпки с програмата

След първото стартиране на програмата се появява начален екран, а в отделен прозорец – помощ. Едновременно се показва и прозорец с опции за настройка на помощта, който можете да затворите с бутона Назад. Настройките на Помощта са описани в глава 2 Интерактивна помощ.
Прочетете уводната информация и затворете прозореца с помощта и с опциите за използване на помощта, или променете настройките така, че помощта да не се показва. При първоначалното запознаване с програмата, оставете маркирана опцията за Активно предлагане на помощ, по този начин ще сте информирани, кога е на разположение помощ за определена функция на програмата. След като отмените избора на Активно предлагане на помощ, помощ за дадена функция може да изберете с клавиша F1.

1.2 Незабавен тест

Програмата е снабдена с конфигурация от стандартни тестове, примерни инструкции и извадка серия от тестове, така че дори без да дефинирате свой собствен тест да можете да започнете веднага да изследвате.

Процедура за стартиране на серия от определящи тестове:
Свържете втори монитор към PC или лаптопа и задайте режим Разширете десктопа на два монитора. Свържете педалите с клавиатурата, USB кабела с клавиатурата и компютъра. Подробности са посочени в уводната глава Описание на техническите части. Също така, трябва да имате инсталирани и USB драйвери, вж. уводна глава Инсталиране и ръководството за инсталиране на програмата.
Попълнете личния картон на тестваното лице. Трябва да въведете име, презиме и код. Също така е препоръчително да се въведе поне и датата на раждане. Подробности ще намерите в глава 3.2 Личен картон.
От лентата с бутони, разположена под менюто, кликнете на бутона с означение 1-Серия, по този начин ще стартирате серия определящи тестове.
Показва се прозорец за управление на теста. В горния ляв ъгъл е даден списък с определени тестове и инструкции. В десния горен ъгъл – списък на тестове в избраната серия от тестове. Стартирайте теста като натиснете на бутона Стартиране серия тестове.
Процесът на тестването е описан подробно в глава 6 Тестване. След извършването на всички тестове се показва начален екран, определен запис в списъка с клиенти (гл. 3.1 Списък на клиенти) и се изобразява картона на тествания клиент. Резултатите от тестовете може да видите с помощта на менюто Резултати или като кликнете на бутона , който се намира на лентата с бутони, или на бутона Обработени тестове който се намира вдясно над списъка с последните тестове, в съседство с личния картон.

Забележка: Тестът може по всяко време да бъде спрян и прекратен, подробности в гл. 6 Тестване.

1.3 Пароли

Програмата предлага две нива на сигурност с помощта на парола. Първото ниво позволява  предотвратяване достъпа на неоторизирани лица до програмата. В случай, че сте задали Парола за достъп до програмата, то тя ще ви бъде изискана при стартиране на програмата. Паролата от второ ниво предпазва достъпа до резултатите. В случай, че сте задали Парола за достъп до резултатите, тя трябва да се въведе преди изобразяване на резултатите. Паролите могат да се задават в менюто Настройки, вж. гл. 4.3 Функции, извиквани от менюто.
Настройването/ задаването на двете пароли е еднакво. След активиране на менюто за задаване на една от паролите, имате възможност да зададете или промените дадена парола. След показването на прозореца е необходимо да въведете новата парола два пъти. В случай, че двата текста не съвпадат, след натискането на бутона Запамети се изобразява съобщение за грешка и двата текста трябва да се въведат наново.
В случай, че не желаете да използвате парола, оставете празен текст в двете полета или изтрийте всичко, което е в полето и натиснете ENTER.

2 Интерактивна помощ

Програмата е снабдена с интерактивна помощ, която предлага помощ при извикване на определени функции на програмата. Това е еквивалент на помощника в MS Office.

Свойствата на помощта могат да бъдат променяни от три опции. Възможността за настройка се активира при първото стартиране на програмата, може да извикате прозореца с опциите с помощта от менюто Настройки – Настройка на помощта.
Параметрите на помощта са изобразени в левия горен ъгъл на основния прозорец на програмата, под контролните бутони и тяхното значение е както следва:
Изобрази помощ “Започваме при стартиране – в случай, че изберете тази опция, тя е предназначена за първоначално запознаване с функциите на програмата при всяко стартиране.
Изобразяване на меню при стартиране – изборът на тази опция означава, че при всяко стартиране на програмата, потребителят има възможност за персонални настройки на параметрите на помощта.
Активно предлагане на помощта – в случай, че опцията е маркирана, това означава, че за избиране на функции (въвеждане на данни) помощта се предлага автоматично. След извикване на функция, в горния десен ъгъл на екрана се изобразява пет секунден прозорец с голям син въпросителен знак. След като кликнете на този прозорец се изобразява помощ, отнасяща се до дадената функция. Дори и тази опция да не е активна, помощ може да бъде извикана по всяко време чрез натискането на клавиша F1.
Менюто с параметрите на помощта можете да затворите като кликнете на бутона Затвори.
3 Начален екран

След избирането на програмата от компютъра се изобразява начален екран. Преди неговата поява е възможно да се изиска въвеждането на парола, в случай, че паролата за достъп до програмата е активирана (виж по-долу).

На началния екран са изобразени лента с менюто, лента с бутони за бърз достъп и папките Лични картони и Конфигурация. Папките се активират чрез кликване на надписа папки, или с помощта на менюто Лични картони и менюто Конфигурация.
Разделът Лични картони e разделен на два диалогови прозореца и контролни бутони. В левия прозорец се изобразява списъка с клиенти, а в десния – личния картон на избрания клиент (той е означен в списъка на цветен фон) с бутони, отнасящи се до личния картон.
В лявата страна на раздела Конфигурация са поместени прозорци за избор на устройството/ диска, директорията и теста. От дясната страна са поместени папките с конфигурацията на отделните видове тестове, инструкциите и сериите тестове (виж по-долу). Избор на конкретен тест, инструкция или серия може да осъществите чрез кликване на надписа на папката или с помощта на папките в меню Конфигурация.

3.1 Списък с клиенти

Списъкът с клиенти е подреден по азбучен ред. След името и презимето в скоби е посочен вътрешен персонален номер на клиента, който служи като еднозначна идентификация в базата данни с клиенти.
Когато курсорът на мишката се намира върху списъка, на долния информационен ред се изобразява името на файла, включително пълния път до неговото съхранение.
Избор на клиент е възможен чрез използването на курсорните клавиши, местени по вертикала (по един запис), клавишите PgDn и PgUp (по страници). След това, натиснете с мишката директно на желания клиент (в показаната част на списъка) или кликнете на бутоните, които се виждат над списъка. Бутоните позволяват преминаване към първия запис, връщане с един запис назад, движение с един запис напред и преминаване на последния запис. Бутоните, както всички останали са снабдени с помощни балончета.
Текущият избран клиент е подчертан в списъка, а неговия личен картон се изобразява веднага.
3.2 Личен картон

В диалоговия прозорец данните са разделени на две части; данни, които се въвеждат от персонала и данни, които се допълват от програмата. Към втората група спадат Възраст на клиента, Дата, Час и Продължителност на теста. Тези данни се добавят чак след приключване на изследването. Прозорецът се активира чрез бутона Постави или Редактирай. Ако прозорецът не е активиран, всички направени промени се игнорират.

Постепенно се попълват текстовите полета. В тях можете да триете чрез бутона BackSpace и DEL и да местите с курсорните бутони. Въведените данни може да потвърдите с бутона ENTER или стандартния клавиш TAB. Полето Пол се сменя чрез кликане на бутона вдясно от полето или с клавиша ENTER или Space; преминаването към следващо поле се извършва чрез клавиша TAB.

Елементът Бележка можете да увеличите (и съответно намалите) върху целия прозорец. Има два възможни начина да направите това: a) кликайки върху малкото бутонче над бележката, прозорецът на елемента се увеличава, чрез последващо кликване на бутона със синя стрелка, разположен до бутоните за редакция, прозорецът се смалява; b) в случай, че стоите на елемента Бележка с натискане на F4 тя се увеличава и съответно смалява.

Личният картон се запазва след натискането на бутона Запази. Записът може да бъде направен само тогава, когато е въведено цялото име на клиента. Няма да запазите направените промени, ако натиснете бутона Cancel.

За да може личният картон да бъде записан, необходимо е да бъде попълнено най-малко полето име и презиме. Нормите се определят според възрастта на тестваното лице, ето защо е необходимо да се попълни и полето Дата на раждане.

При първото въвеждане на рождената дата в зависимост от пола се генерира първата част от личния идентификационен номер ( ЕГН ).

Раздел Кодове

Над полетата за дата и час са поместени полетата за избор на идентификационни кодове. Винаги се показват цифровия код на полето и описание на елемента код. Кодовете могат да се сменят само чрез мишката и то с бутона, който се намира до описанието на кода.

В програмата са настроени няколко кода, напр. Извлечение от регистъра на шофьорите и Вид транспорт. Останалите кодове са отбелязани като Свободен и са резервирани за изчисляване на нормите според избрани критерии. Данните за кодовете се съхраняват в текстови файлове KODx.TXT, където x номера на кода; следователно, напр. елементите на код Вид транспорт са съхранени във файла KOD1.TXT. Мястото на кода може да изберете свободно в произволен ASCII editor, напр. в NOTEPAD,като промените съответния текстови файл. Файловете не могат да бъдат редактирани с помощта на текстови редактори от типа на MS WORD, OpenOffice и подобни. В случай че ги използвате, необходимо е да запишете файла като TXT (ASCII) файл.

Файловете се съхраняват в същата директория, както основната програма PDS_BG.EXE (стандартен C:\GETA\PDS_BG). Структурата на файловете с кодовете е много проста – първият ред във файла определя името на кода, другите редове – елементите (стойностите) на кода. Подредени са във възходящ ред един след друг като започват от нула (с изключение на първия ред, кой се пропуска).

3.3 Описание на бутоните

Нов
В списъка с лицата се създава празен запис и се активира диалогов прозорец “Личен картон”. Избраната функция може да бъде спряна с бутона Cancel или Запази.

Редакция
Позволява да се направят корекции във въведения преди това запис. Избраната функция може да бъде спряна с бутона Cancel или Запамети.

Czncel
Бутонът гарантира, че нито една от промените, направени в личния картон няма да бъде записана.
Запиши
Бутонът гарантира запазване на въведените данни в личния картон. Запазването е възможно единствено при попълнено поле Име презиме,Фамилия което служи за сортиране в списъка с клиентите.

3.4 Функции в списъка с клиенти

Изтриване на запис
Изтриването на избран клиент от списъка е възможно с активирането на менюто Личен картон – Изтрий. Преди да изтриете клиент се появява въпрос за потвърждение за изтриването.
ВНИМАНИЕ !!! Изтрит запис включително и записания процес на изследване не може да бъде възстановен!

Печат на запис
Печат на избран запис е възможен с активиране на менюто Личен картон – Печат – Картон на лице . За печатане на личен картон важи процедурата, показана в глава 7.2.1 Печат.

4 Меню

В този раздел е обяснен начина за ползване на менютата и значението на отделните функции, които се извикват с тяхна помощ.

Основното потребителско меню се изобразява на първата линия на екрана. При активиране на някои елементи се появява падащо меню, чийто елементи служат за извикване на функции на програмата. Менюто може да бъде активирано с мишката или от клавиатурата.

4.1 Функции, извиквани от менюто

Този раздел съдържа само кратък преглед на отделните елементи на менюто. Подробно описание на отделните функции е описано в следващите глави на настоящия текст.

Меню Файл
Отвори… – Тази опция ви позволява да отворите по-рано създадена база данни с клиенти. След активиране на менюто се показва диалогов прозорец, в който може да изберете директория и име на файла.
Последни отворени папки… – След активиране на менюто се показва диалогов прозорец със списък на последните седем отваряни бази данни на клиенти. Може да отворите база данни от списъка.
Нов… – След активиране на менюто се показва диалогов прозорец, в който може да потърсите и да изберете директория, където да бъде съхранен новия файл с база данни. По подразбиране, файловете се съхраняват в поддиректория DATA. След избора на директорията, напишете в полето Име на файла името на новата база данни на клиента. Файловете са с настроено разширение QDB. В случай, че зададете име на вече съществуващ файл, се показва информационен прозорец, където може да изберете дали файлът да бъде презаписан или не.
Стартирай серия – Стартира конфигурация от избран тест/ инструкция/ серия. Менюто се показва единствено, ако преди това не е провеждано тестване.
Край – изход от активността на програмата. Затварянето на програмата е възможно също и чрез натискане на бутона вдясно на лентата с бутони.
Следващите функции се изобразяват само в случай, че е маркирана отметката на Конфигурация, може да ги изберете също и с помощта на бутоните.
Нов, определя стандартна конфигурация на избрания вид тест/ инструкция/ серия.
Копиране, функцията репликира конфигурацията на избран тест / инструкция / серия.
Запази, съхранява конфигурация на избрания вид тест/ инструкция/ серия.
Личен картон
Позициите в това меню дублират функциите на бутоните, описани в глава 3.3 Описание на бутоните. Менюто съдържа и допълнителни елементи:
Редактирай – Задава режим на редактиране, където можете да направите промени (редакции) в личния картон.
Нов – създава нов, празен личен картон.
Изтрий – изтрива запис от базата данни на клиенти. Преди изтриването на записа се показва въпрос, дали наистина искате да бъде изтрит.
Печат – Личен картон – показва Print Preview на картона на лицето с възможност за последващо печатане.
Когато е избран раздела Конфигурация, активираното меню преминава на раздел Личен картон и чак след това е възможно да се избират елементи от менюто.
Конфигурация
Елементите на менюто са сходни с тези на конфигурацията на тестове, инструкции и серии тестове. Когато е избран раздела Лични картони, активираното меню преминава на раздел Конфигурация и чак след това е възможно да се избират елементи от менюто.
Резултати
Изобразява резултатите на избрано лице. Таблици с резултатите може да извикате и с бутона .
Настройки
Параметри на серийния порт, опцията активира диалогов прозорец за избор на сериен порт за комуникация с клавиатурата. Опцията е възможна само при активни серийни портове. Бутонът Тест е предназначена за проверка на комуникацията между клавиатурата и компютъра. Информация дали устройството е свързано към даден порт се показва за около секунда. Бутонът Запази записва избраната настройка на порта, а бутонът Затвори затваря избора на серийния порт. Настройките на серийния порт са подробно описани в Ръководство за инсталиране в последната глава.
Дизайн на теста, опцията позволява определяне на изгледа на тестващия екран и основните параметри на теста, повече в глава 6.3.
Параметри на печат, опцията позволява да зададете име/ заглавие, футър и данни за контакт, отпечатани на обобщени резюмирани отчети/ доклади и в личния картон, повече в глава 7.2.1.
Параметри на помощта, опцията активира прозорец с параметрите на интерактивната помощ, повече в глава 2.
Език, стандартно се предоставя само на Български.
Код за достъп до програмата – Опцията позволява да променяте паролата си за достъп до програмата.След показване на прозореца е необходимо да въведете новата парола два пъти. В случай, че двата въведени текста не съвпадат, след натискането на бутона Запази се показва съобщение за грешка и двата текста трябва да се въведат наново. В случай, че не желаете да използвате парола, задайте празен текст в двете полета или изтрийте всичко от полето и натиснете ENTER.
Код за достъп до резултатите – Опцията позволява да променяте паролата си за достъп до резултатите и печатането. В случай на зададена парола, първо се изисква контрол и чак след въвеждането на правилната парола е възможна нейната смяна. По-нататъшната процедура е идентична с въвеждането на паролата за достъп до програмата.
Само един монитор – когато тази опция е маркирана, тестването протича само на един (първичен) монитор. В този случай не се показва информация за протичане на теста и не е възможно избирането на тестове, повече в глава 6 Тестване.
Помощ
Съдържание… – Менюто активира прозорец със съдържанието на помощта, настроена е съответна секция помощ. Ако желаете помощта да се показва директно от главния екран, натиснете F1.
За програмата… – Показва се информационен прозорец с copyright и версията на програмата.

5 Подготовка на материали за тестване/ изследване

Под подготовка на материали за изследване разбираме създаване на тестове, инструкции, серии от тестове и лични картони. Попълването на личния картон на изследваното лице е описано в глава 3.2, дефинирането на конфигурация от тестове, инструкции и серии е възможно в раздела Конфигурация, който се активира от началния екран (гл. 3).

5.1 Общи функции/ характеристики

Определяне на конфигурацията на желания вид тест. След инструкция, серията от тестове се активира чрез кликване върху съответния раздел, след което се изобразява карта с дефиниращи елементи. Едновременно, в лявата част се показва директория и списък с по-рано дефинираните тестове.
Можете да изберете съществуваща конфигурация, или да дефинирате нова конфигурация с помощта на менюто Файл – Нов или чрез бутона . След като определите/ настроите теста е необходимо да запазите конфигурацията чрез бутона Запази. Имената на тестовете се извършва по стандартните правила за именуване на файлове в Windows. В заглавието използвайте само букви и цифри, не използвайте специални символи като “-“, “?” и подобни.

Създадените тестове можете да:
Променяте-кликнете върху името на теста в спъсъка с тестове, променете го и след това запазете като щракнете бутона Запази, или от менюто Файл – Запази;
Анулирате-от менюто Файл – Изтрий;
Копирате-от менюто Файл – Копирай след като изберете тест;
Стартирате-като натиснете бутона Стартирай тест.Тази опция позволява тестът да стартира веднага , да продължи до неговия край ,като ще бъде и оценен.

Тези функции може да изберете и с помощта на бутоните .

5.2 Детерминационен тест

Тестът е предназначен да изследва сложни сензорно-моторни реакции посредством множество стимули. Той се използва широко за диагностициране нивата на реакция на водачи, лица,обслужващи различни машини или оператори, които контролират производствени процеси.
За пълноценното използване на възможностите на теста са необходими и педали.
Тестът използва три вида стимули, два зрителни и един слухов. Зрителните стимули се състоят от един или повече цветни кръга на екрана. При стандартно протичане на изследването, тестваното лице реагира с цветните бутони на клавиатурата. Вторият тип зрителни стимули се състои в изобразяването на бели стимули, отделени от цветните стимули с рамка. При стандартно протичане на изследването, тестваното лице реагира чрез натискане на педала на тази страна, на която е изобразен в рамка белия стимул. При слуховите стимули, изследваното лице реагира на звуковите сигнали за нисък или висок тон. При стандартно протичане на изследването, при сигнал за нисък тон трябва да се натисне левия бутон, означен с буквата H, при висок тон – десния бутон, означен с буквата B. Тонът на стимулите се генерира от синусоидален сигнал с честота 250 Hz за ниския тон и 1600 Hz за високия.
Дефинирането на протичането на теста е достатъчно гъвкаво, че да можете да изберете произволна реакция на произволен стимул, напр. при показване на червен кръг да трябва да се натисне ляв педал.
Продукти на теста са час/ време на реакция на стимула, брой на правилните, неправилните и забавени реакции. Забавена реакция е тази, която е била извършена по време на задаването на следващия стимул.
В обща оценка на теста „Наложен темп с диференциране на жълт сигнал в графа верни се отразяват: Общ брой верни стимули, включващи и отстъствието на реакция при жълта светлина / Верни рекции към жълта светлина. За целите на изследването, при заложени общ брой 90 стимула, броят верни реакции на жълта светлина следва да се извади от общия брой на верните реакции.

При създаването на теста се задават следните параметри:
Ръководене не теста – може да бъде времево или реакционно. При времевото ръководене избирате продължителността на времето, след което се показва стимула. При реакционното ръководене избирате дали следващия стимул да се показва след произволна или само след правилна реакция, тази опция служи за предварително задаване на параметрите на управлението на стимули, като за всеки стимул може да я променяте в таблицата със стимули.
Тип тест, Стандартен – изследването е направено и запазено в резултатите. Упражнение – изследването е направено, а това дали да бъде запазено в резултатите зависи от опцията Оцени , в случай, че е маркирана, упражнението се записва в резултатна карта.
Стимули, това са Цветове, Тонове, Педали, опциите са от значение за автоматичното генериране на таблица със стимули по време на изследването.

Продължителност на теста, Брой стимули – след неговото задаване се настройва съответен брой стимули в таблицата в предварително избран вид ръководене/ управление. Време на продължителност на теста – след попълване на полетата и потвърждаване с клавиша Tab се изчислява броя на стимулите и се настройва съответен брой стимули в таблицата.
Код на теста – полето определя дали става дума за DT тест, дефиниран в методическите изисквания. Касае се за тестовете: 1Автотемп, 2Наложен темп, 3Наложен темп с диференциране на жълт сигнал, 4Наложен темп с увеличаване на скоростта; тези тестове не могат да бъдат променяни.
При създаване на нов тест Код на теста е настроен на нестандартен. Потребителят може да дефинира свой персонален тест. Ако реши да запази опцията нестандартен, тогава може произволно да променя теста. В случай, че за Код на теста настрои опциите 1 – 4, даденият тест се затваря и не може да бъде променян. Едновременно, даденият тест се ръководи от правилата за определяния код на теста. Например – ако Тест код е настроен на стойност 3, натискането на жълтия бутон за жълтия стимул ще бъде оценено като грешна реакция.
Описание на теста – тук може да бъде запазена кратка характеристика на теста.
Стимулите могат да бъдат генерирани на случаен принцип чрез кликване на бутона Генериране или да бъдат определяни или редактирани ръчно. Стимулите в графичната таблица може да въвеждате с кликване с мишката на съответното поле, ако е празно на него се показва стимула и обратно – изчезва след кликване.
В графата, означена с “R” определяте желаната реакция, а в графата “Управление/ Ръководене” – вида на ръководене на теста. След кликване на произволен ред в графата “R” се показва ред с икони на стимулите, от които може да изберете желаната реакция. Изборът може да отмените с помощта на клавиша ESC. Аналогично, след кликване на приозволен ред в графата“Ръководене” се показва малък панел с опции за дефиниране ръководенето на теста. И тази опция може да анулирате с клавиша ESC.
Графата, означена със знака позволява предварително дефиниране на групи за оценка след зададен брой стимули. Тази функция може да бъде настроена и при резултатите, но там броят на стимулите в групите е винаги твърдо фиксиран. Опцията позволява настройването на различен брой стимули в групата.

Използвани стимули:
цветни стимули,
ляв и десен педал,
нисък и висок тон,
не би трябвало да има реакция/ без реакция
група стимули

5.2.1 Дизайн на DT тест

Създаването на персонален/ личен дизайн на стимули на екрана става с активиране на менюто Настройка – Дизайн на тест. С тази опция може да определите цвета на фона на теста, цвета на фона на стимула , цвета и дебелината на контура на стимула, също може да определите броя, както и разположението и типа стимули.

Всяко отметнато квадратче дефинира показания стимул. Потребителят може да маркира квадратчета от 1 до 80. Размаркирането на квадратчето отменя избрания стимул. За да се улесни създаването на дизайна на теста, вляво на прозореца има изображение на разположението на стимулите (показва действителния им изглед при стартиран тест).

Описание на опциите:
определя цвета на фона на теста;
определя цвета на фона на стимула;
Определя цвета на фона на зоната, ограничена от педалите ;
Определя цвета на контура на стимула;

Определя дебелината на линиите на контурите на визуалните стимули и рамката за границите на стимулите за педалите; за да удебелите линията, изберете стрелката нагоре, за изтъняване – стрелката надолу;
Определя диаметъра на стимулите; за да увеличите диаметъра на стимула, изберете стрелката нагоре, за намаляване – стрелката надолу;

Определя стимулите за педалите (в рамка); може да въведете само два стимула, отделени с интервал;

Придвижване на стимулите по хоризонтала за оптимално разположение на екрана, за да се придвижите надясно, изберете стрелката нагоре, за придвижване наляво – стрелката надолу;
Придвижване на стимулите по вертикала за оптимално разположение на екрана; за да се придвижите надясно, изберете стрелката нагоре, за придвижване наляво – стрелката надолу;

Разстояние между съседни стимули по хоризонтала; за увеличаване на разстоянието, изберете стрелката нагоре, за намаляване – стрелката надолу;
Разстояние между съседни стумили по вертикала, за да увеличите разстоянието, изберете стрелката нагоре, за намаляване – стрелката надолу;
определя това, дали тестът ще бъде изобразен на добавения монитор или на основния монитор, при маркирана опция, тестовете се изобразяват само на първия монитор, при немаркирана – се задейства режим с два монитора;
определя времето/ часа в секунди преди стартирането на DT тест;

ВНИМАНИЕ! Преди да смените цвета на фона на теста, първо прочетете следващото описание за специалните настройки.

Стимулите се изобразяват на фона на монитора, чийто цвят трябва да бъде неутрален, но в същото време трябва да позволява еднозначна резолюция на изобразявания стимул. За цвят на фона е избран по-светъл оттенък на сивия цвят. За цветове на стимулите са избрани отсенки на цветовете, които отговарят на основата скала на 16 цветови степени.
Правилният цвят на изобразяваните стимули, както и на фона, зависи от качеството на графичната карта, качеството на монитора, както и от настройката на контраста и яркостта на монитора. Опцията за цвят на фона позволява калибриране на степента на сивия цвят на фона за конкретен монитор.
Забележка: Преди да промените степента на сивия цвят на фона, най-напред опитайите да увеличите контраста и евентуално яркостта на монитора. В случай на настроен нисък контраст, стимулите няма да бъдат правилно цветово изобразени, това се отнася най-вече за белите и жълтите цветове, промяната на цвета на фона също няма да помогне за по-доброто изобразяване на теста.
Освен активирането на настройки на цветовете се показва и прозорец за избор на цвя т. Напр. Конкретно сивият цвят на фона не се намира в секцията Основни цветове и е необходимо да го зададете допълнително. Кликнете бутона Определяне на персонални цветове, прозорецът се разширява като показва цветова скала, като едновременно с това в секцията Цвят|Пълен се показва актуалния цвят на фона, а в полетата под цветовата скала се изобразяват цифровите стойности на цветовете. Стандартните стойности като Сянка. Нюанс, Наситеност, и цветовете Червен, Зелен, Син за изображение на екрана.

Нюансът на Цвят на фона на теста може да променяте с движение на курсора на мишката, като едновременно натискате левия бутон, над цветовата скала или над лентата с цветовите нюанси, разположена до скалата. По-удачно е все пак да промените цифровите стойности в полетата Червен, Зелен, Син. Задайте стойности в интервала между 190 – 210 като за всичките три цвята задавайте винаги една и съща стойност. В случай.че цифровата стойност е различна, нюансът на сивия цвят няма да бъде настроен, а ще бъде смесен с някакъв цветови оттенък. Настройваният цветови оттенък се показва постоянно в полето Цвят|Пълен. Еднакъв е и принципът за секциите Цвят на фона на стимула и Цвят на контура на стимула.
За избор на нюанса на Цвят на фона на стимула, натиснете бутона Добави в персонални цветове, с което избраният цвят се премества в първото поле в секцията Персонални/ лични цветове, кликнете на нея, с което я избирате, потвърдете избора страница 18 от Ръководство PDS-5PB: с бутона OK. Прозорецът за определяне на цветовете се затваря, избраният цветови оттенък за фона на теста е променен. В прозореца Настройка на цветовия фон на тестовете, потвърдете настройката с бутона Запази или отменете с бутона Затвори, или пък повторете избора за цвят на фона.

5.3 Реакциомер
Тестът се използва за бързо установяване на времето за реакция на обикновен зрителен или звуков стимул, както и допълва основния комплект от тестове за определяне на способностите на шофьори/ водачи на моторни превозни средства.
Стимулите се изобразяват след произволно избран час. Тестваното лице реагира на клавиатурата с произволен бутон.
Резултатът показва времето за реакция и броя на неправилните реакции. Неправилни/ грешни са реакциите, когато тестваното лице реагира без да е изобразен стимула.
При компилирането/ създаването на теста се задават следните параметри:
Вид на теста, Стандарт – тестът е проведен и запазен в резултати. Упражнение – тестът е проведен и това дали ще бъде запазан в резултатите зависи от това дали е отметната опцията Оценка z., ако е отметната, то тогава и тестът-упражнение се записва в резултатите.
Описание на теста, тук може да съхраните кратка характеристика на теста.
Стил на стимула, избира се цвят или тон на стимула.
Местоположение на стимула, позволява да изберете къде да се показва стимула по време на протичането на теста – винаги в средата на екрана или на произволно място на екрана.
Диаметър на теста.
Настройка на теста, интервала, на който ще се показват стимулите.
Брой стимули.

5.4 Инструкция

Тази функцяи позволява преди всеки тест да свържете текст-инструкция, в който можете например да съобщите на тестваното лице – кой тест протича, от какво зависи този тест, кои бутони се използват и т.н.
Инструкциите се дефинират в текстови редактор, който се извиква с бутона Редактирай. Изобразеният редактор е подобен на редактора WordPad, можем да го сравним и с редактора на MS Word, но с доста ограничени възможности за редакция на текста.

В текстовия редактор може да променяте шрифта, неговия стил, големина, цвят, изравняване на текста. Въведената инструкция може да бъде запаметена .

По време на теста, може да затворите инструкцията с произволен бутон за ръководене на теста или с клавиша ESC. Инструкцията обаче трябва да бъде изобразена поне 3 секунди, в противен случай няма да можете да я затворите с клавиатурата (тази функция е активна във версия 2.3 на програмата).

Бутонът Пример/ Образец/ Мостра показва инструкцията по начина, по който ще бъде изобразена по време на теста.

Забележка: Форматирането на текста на инструкцияте зависи от резолюцията на монитора на компютъра.
5.5 Настройка/ създаване на серия от тестове.

Съществуват два начина за настройване на серия от тестове. Първата възможност е предварително в картата Серия, а втората непосредствено преди тестването.

1. След кликване на картата Конфигурация и след това Серия, имате възможност да дефинирате нови и да променяте вече дефиниани серии от тестове. По-рано дефинирана серия от тестове може да изберете от списъка в лявата част на прозореца. Нова серия от тестове може да дефинирате с помощта на менюто Файл – Нов или като натиснете бутона , повече в глава . 5.1 Общи функции.
В прозореца за конфигурация на серията ще видите също и списък на всички налични тестове и инструкции. При избиране на теста чрез кликване на името на теста или инструкцията и с последващо кликване на бутона можете да преместите теста в списъка на серията от тестове. В списъка може да изберете повече полета заедно като използвате клавишите Shift и Ctrl + мишката; стандартна функция на Windows.
Между отделните тестове, освен инструкции може да вмъкнете съответно бутоните Пауза в секунди или Бутон.
Елемент от списъка на сериите може да изтриете с бутона , а позицията му да променяте с бутоните . Серията се запазва с бутона Запази.

2. След стартиране на изследването, например от менюто Файл – Стартирай нова серия в отворения прозорец Контрол на тестовете може да изберете да стартирате отделни тестове или да изберете серия от тестове според актуалната нужда. В лявата част на прозореца е списък с наличните тестове и инструкции. При избор на теста чрез кликване на името на теста или инструкцията и последващо кликване на бутона стрелка надясно (поместен на отделна лента в средата на прозореца), можете да преместите теста в списъка Серия – списък тестове и инструкции. По този начин може да местите произволен брой тестове, които след това при задействане на бутона Стартирай серия от тестове ще се задействат последователно върху тестваното лице на монитора. В списъка може да изберете повече елементи едновременно с помощта на клавишите Shift и Ctrl + мишката; стандартна функция на Windows. За редактиране на създадения списък в полето Серия – списък тестове и инструкции, потребителят има възможност за бързо добавяне на всички тестове и инструкции, бързо премахване на всички тестове и инструкции, премахване на конкретен тест или добавяне на тест или инструкция. Бутоните за избор са изобразени вдясно до текста. Между отделните тестове, освен инструкции, може да вмъкнете бутоните Пауза в секунди или Бутон.

За да стартирате само един тест или инструкция, изберете от панела Списък на наличните тестове и инструкции конкретен тест или инструкция и го задействайте с бутона Стартирай/ Започни избрания тест.
Елемент от списъка на сериите може да изтриете с бутона , а позицията на елемента да променяте с бутоните .
По-нататък можете да съхранявате и отваряте серия от тестове. Може да създавате желана серия от тестове според нуждите на потребителите и да я съхраните с помощта на бутона . Създадена серия се отваря с бутона .

6 Тестване.

Стартиране на тестването предполага, че са дефинирани тестове и инструкции, създадена е серия тестове, както и личен картон на тестваните лица.

6.1 Стартиране на тестването.

Тестването може да се задейства по три начина. Първите два начина стартират избрана серия от тестове, а третият – само избран тест.

Стандартен начин/ процедура:
Изберете клиент от списъка, натиснете бутон . Изберете изискваните тестове от показания прозорец или необходимата серия и стартирайте тестването, виж глава 5.5. Настройка на теста.
След протичането на цялата серия от тестове се създава запис в списъка с клиенти и се показва картона на тестваното лице. Резултатите от тестовете може да видите с помощта на менюто Резултати или като натиснете бутона , който се намира на лентата с бутони.

Бърз начин/ процедура:
Изберете клиент от списъка и от лентата с бутони, намираща се под менюто, кликнете на един от трите бутона с името на сериите. След кликване на някои от тях, тестването ще започне незабавно. По-нататъшната процедура е сходна с предишната.
Серия, която не може да задействате с един от трите бутона, може да изберете от списъка серии, който се открива след активиране на бутона Всички серии. Кликването на някоя от сериите в списъка задейства същото тестване, както кликването на един от бутоните за бърз избор. Списъкът се скрива или с кликване на някоя от сериите в списъка или със бутона, означен Скрий серията.
В десния горен ъгъл на началния екран, под менюто са поместени няколко бутона. Тези бутони служат за бързо извикване на някои от функциите. Първият ред бутони е предназначен за стартиране на тестването, вторият ред бутони позволява запознаването на тестваното лице с протичането на DT тестовете. Повече в глава 5.1.
Бутонът и следващите два бутона позволяват бързо задействане на предварително дефинираните серии тестове. Имената на сериите на бутоните се показват в азбучен ред, ето защо е уместно пред името на серията да поставите номерация (1,2,3). След кликвване на бутона се изобразява списък с всички предварително дефинирани серии. Тестването се задейства чрез кликване на името на серията. Бутоните за избор на серия са активни само тогава, когато от списъка клиенти е избрано лице, което не е било изследвано до този момент. Списъкът със сериите се скрива следа натискане на бутона или бутона .
Само тест:
Изберете желания тест, задействайте го с бутона Стартирай тест или с бутона , или от менюто Файл – Стартирай тест. След края на теста се показва оценка на теста. В картата с резултатите може да запазите теста с активиране на бутона , попълвате всички изобразени полета и потвърждавате с бутона Запази. Личен картон с въведените данни ще бъде запаматен.
Този вариант е подходящ преди всичко за проверка/ потвърждение на теста, но може да се използва и за тестване на лица.

DEMO на DT тест
Режимът се ръководи по същите правила както тестването, глава 6. Тестване. Опцията определя дали DEMO ще бъде изобразено на допълителния или на основния монитор. Когато опцията е отметната, DEMO се показва само на основния монитор. Когато не е отметната е активен режим с два монитора.
След натискане на бутона в режима два монитора се показва прозорец, в който може да изберете показване на зрителните стимули, слуховите стимули и на стимулите, изобразяващи педалите. Прозорецът се затваря с бутона Край. При режим с един монитор, с натискането на бутона се изобразява сива зона/ област, необходимо е да активирате менюто с помощта на клавиша ESC или с десния бутон на мишката. Менюто разполага със същите опции както в предишния случай.
Бутоните позволяват демонстрирането на нисък и висок тон без да е необходимо активирането на по-горе описания прозорец със зрителните стимули.
Бутонът задейства DEMO тест, който е предназначен за запознаване на тестваното лице с видовете стимули. Постепенно, на тестваното лице се изобразяват всички стимули и то трябва да реагира на тях с правилните бутони от клавиатурата на апарата.

6.2 Прекъсване, спиране и прекратяване на тестването
По време на протичането на теста, имате възможност да го спрете/ прекратите като натиснете бутона . Следват следните възможности:
Повтаряне на теста, протичащият в момента тест започва отново от първия стимул, като предишните реакции от дадения тест се изтриват. В оценката не се запазва информация, че тестът е бил повторен.
Да продължи, тестването не е променено и продължава по-нататък. В оценката не се запазва информация, че тестът е бил спиран.
Пропусни тест, прекратява се настоящия протичащ тест, но тестването продължава другите си дейности. При оценката, всички недовършени стимули се означават като непроведени.
Завърши серия, напълно се прекратява процеса на тестването, недовършените стимули от теста, при които е била спряна серията се означават като непроведени. Останалите тестове от серията не са включват в резултатите.
Когато тестването протича само на един монитор, тестът може да спрете с натискане на клавиша ESC или с десния бутон на мишката. Впоследствие се показва меню, което съдържа същите опции както в предишния случай, като допълнително е добавена опцията Затвори менюто, която отменя менюто и процесът на тестването продължава непроменен по-нататък. В оценката на теста не се запазва информация, че тестът е бил спиран.
След завършване на всички избрани тестове, в режима с два монитора е необходимо да затворите контролния прозорец с помощта на бутона . Резултатите от теста се запазват в базата данни. В случай, че тестването протича само на един монитор, резултатите се запазват автоматично.
7. Оценка.

7.1 Изобразяване на резултатите.

Тази функция ви позволява по всяко време да отваряте пълен запис на процеса на тестване на избрано тествано лице.
Изберете клиент (гл. 3.1 Списък клиенти) от списъка с клиенти, чийто резултати искате да видите. Резултатите от тестовете може да отворите с помощта на менюто Резултати или с натискане на бутона , поместен на лентата с бутони. Менюто и бутонът са активни само в случай, че в записа на дадено лице е запазен поне един тест.

7.2 Общи функции.

В прозореца Резултати в папки са съхранени резултатите от тестовете в серията. Когато серията е била преждевременно спряна, в резултатите се запазват само тестовете, извършени преди спирането на серията. Таблици с резултатите от желания тест може да активирате с кликване на името на папката, респективно името на теста.

За всеки тест можете да бъде изобразена таблица с обобщена (статистическа) оценка на теста, вкл. конфигурация на теста и детайлна оценка на теста (всички стимули). Резултатите от детерминационния тест могат да бъдат изчислени по групи, например по десет стимула. Броят на стимулите в групата може да изберете от позицията Брой стимули в група в позиция Група.

7.2.1 Принтиране
Всеки тест може да бъде индивидуално разпечатан. След натискане на бутона се показва преглед на резюмето.
В печатния изглед на резюмето можете да дефинирате горния и долен титул на страницата. След кликване на бутона Настрой се отваря обикновен RTF редактор, в който може да създадете и запазите горния и долен титул. Това дали горният или долен титул ще бъдат изобразени зависи от избора. По-нататък можете да изберете дали горният или долен титул да бъдат отделени с линия, а също така дали принтираната страница да има рамка. Може да зададете две степени на заглавие, а също и дали да бъде центрирано.
Опцията Скала се отнася до изобразяване на прегледа на страницата за печат и няма влияние върху принтирането на страницата. С бутона Форматиране може да скриете и след това отново да изобразите редица с форматиращи опции.
Размерът и ориентацията на хартията, които позволява основния принтер/ по подразбиране, може да изберете от списъка Хартия.
Същинското печатане се активира с бутона Принтиране, при което се показва и прозорец за избор на принтер и неговите параметри. Прозорецът с прегледа затваряте с бутона Край.
Изгледът на резюмето се влияе и от данните, въведени в Параметри принтиране. Може да ги дефинирате и променяте след активиране на менюто Настройки – Параметри принтиране. Може да зададете име, футър (долен колонтитул) и данни за контакт, тези зададени данни се принтират в обобщени печатни резюмета. На разположение са три предварително дефинирани опции за горен и долен край на резюмето, както и четири опции за данните за контакт.
Въведените данни се запазват постоянно и по този начин могат преди принтирането им да послужат като оценка за проведеното изследване от администратора.

7.2.2 Експорт на резултати

Освен принтирани, резултатите могат да бъдат съхранени в текстови файл (ASCII) или в кутия/ папка (аналогично на функцията Копиране респективно CTRL+C при текстовите редактори).

Кутия/ папка

Трансферът на данни в папка позволява пренасянето на данни до произволен табличен или текстови редактор. Данните се форматират за прехвърляне на резултатите в табличен редактор (напр. MS Excel, OpenOffice Calc и под.) след прехвърляне на резултатите в текстови редактор (напр. MS Word, OppenOfffice Write) е необходимо да разформатирате пренесените данни.

Резултатите се запазват в кутията/ папката с кликване на бутона; в друга програма може да ги пренесете като поставите курсора на мястото, където трябва да бъдат пренесени и натиснете CTRL+V или изберете от менюто Постави.

Текстови файл

Съхраняването на данни в ASCII файл е предназначено за евентулното им обработване в стастически програми. Тази функция се активира с бутона 0 , след това избирате директория, където файлът да бъде запазен, като задавате име на файла без разширение.

Съхранените данни имат фиксирана структура, като отделните позиции са отделени със знака точка и запетая “ ; ”. На първия ред на ASCII файла е заглавието с описание на отделните позиции. Пример на файл със запазена обобщена оценка от детерминационен тест:
Реакция;Брой;Ср.време за реакция
Верни;44;0,616
Забавени;0;-
Вер.+забав.;44;0,616
Грешни;2;-
Пропуснати;0;-
Нереализирани;0;-
Общ брой реакции;46;-